Plasmové řezací zdroje

Ř E Z Á N Í  P L A S M O V Ý M   O B L O U K E M

Plasmu lze definovat jako čtvrtou fázi hmoty. Pro účely řezání se generuje prudkým stlačením a ionizací plynu. Používají se různé druhy plynů včetně dusíku, směsí dusík-kyslík, nebo jen stlačený vzduch, který je cenově nejdostupnější a snadno dosažitelný. Zdroje pro dělení plasmou Selco používají výhradně stlačený vzduch.
Vlastní oblouk se může nacházet v jednom ze dvou stavů: přechodový oblouk- dělící, (transferred arc), kdy proud proudí do řezaného dílu, a pilotní neboli nepřechodový oblouk, kdy proud prochází pouze mezi elektrodou (mínus pól) a tryskou (plus pól) a vystupuje ven malým otvorem, připraven na kontakt s děleným materiálem (plus pól).
Koncentrace tepla v "plazmě" je tak vysoká, že jakmile oblouk prochází do svařovaného kusu, materiál se okamžitě taví a sublimuje. Stlačený plyn odstraní tavený materiál a vznikne úzký, přesný řez.
Řezání plasmovým obloukem lze uplatnit u všech elektricky vodivých materiálů. Je tedy i nanejvýš vhodné pro nerezové oceli, měď (omezená síla) a hliník, kde řezání kyslíko-acetylenovým plamenem nedává dostatečné výsledky.
Vysoká koncentrace oblouku je zárukou velmi úzkých a přesných řezů s tím, že nízký přenos tepla umožňuje řezání i slabých plechů bez tepelné deformace.
 
Zapálení pilotním obloukem je možné buď vysokofrekvenčním HF nebo vysokonapěťovým výbojem tak, jako zapálení oblouku v metodě TIG, nebo mechanicky oddělením elektrody od trysky za použití stlačeného vzduchu.
Řezací kapacita je závislá na výkonu zdroje. Stroje na řezání mají běžně velice jednoduchou obsluhu a jsou vybaveny několika bezpečnostními prvky.
 
Ze zdrojů Selco najdete v nabídce zdroje invertorové přenosné s názvem Genesis, Quasar plus nové Saber a zdroje dílenské s názvem Sistor (chopper technologie) .
 
Všechna zařízení Selco na řezání plasmovým obloukem zcela odpovídají evropským standardům EN60974, EN50192 a EN50098 upravující bezpečnost práce při elektrickém sváření, a upřesňující normě EN50199 o slučitelnosti zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii. Přísným dodržováním těchto standardů splňují zařízení na řezání plazmovým obloukem Selco nařízení Evropského Společenství při současném zajištění maximální bezpečnosti svářečů během jejích používání.
Více informací:
Invertorové