Svařovací zdroje TIG

T I G AC/DC & M M A

Nově výrobce voestalpine Böhler welding SELCO přesunul některé výrobky z typové řady Genesis a Quasar do nové řady zdrojů s názvem TERRA a URANOS. Tím se také mění známý červený kabát na modrou barvu Böhler welding. Zdroje s názvem TERRA a URANOS viz informace v nabídce produktů tedy nahrazují některé předchozí typy Genesis a Quasar. Technické parametry a funkce zůstávají u nově pojmenovaných a zbarvenýhc shodné. Většina výrobků v červené barvě Selco se v průběhu roku přesune do modré barvy a do typových řad TERRA a URANOS. Pro uživatele se nic němění. Záruční podmínky i záruky zůstávají shodné.
 

Obloukové svařování v ochranné atmosféře s neodtavujícími se elektrodami (zkráceně TIG – Tungsten Inert Gas Welding) je svářecí postup, kde teplo vzniká za pomoci elektrického oblouku procházejícího mezi neodtavující se elektrodou a svařovanou částí. Svar vzniká tavením na hranách svařovaných dílů a dle potřeby je doplňován přídavným materiálem ve formě drátu. Oblouk lze aktivovat vysokofrekvenčním startem oblouku , avšak u svářecí techniky Selco dochází ke spuštění oblouku vysokonapěťovým výbojem minimalizující elektromagnetické rušení. Tímto výbojem se ionizuje okolní plyn a umožňuje průchod proudu. Druhým způsobem je start oblouku dotekem elektrody o svařovanou část tzv. metodou LIFT start. Během zkratové fáze elektrody se u svařovacích zařízení Selco sníží proud tak , aby nedocházelo k poškození elektrody.
Svařování metodou TIG je vhodné pro všechny svářecí pozice a použitelné i na plechy o tloušťce od pouhých desetin mm .
Metoda TIG se vyznačuje snadnou regulací oblouku, vysokovýkonným a koncentrovaným zdrojem tepla, včetně jednoduché kontroly množství přidávaného materiálu. Tyto výhody způsobují, že svařování TIG je ideální při přesném svařování na částech s vysokou proměnlivostí tloušťky, při pozičním svařování a svařování uvnitř trubek.
Zásluhou možné volby mezi stejnosměrným a střídavým proudem lze svařování metodou TIG uplatnit na libovolných vodivých materiálech.
 
Nejčastěji se používá metoda TIG se stejnosměrným proudem, který nejlépe vyhovuje při sváření železných materiálů , slitin niklu, mědi, titanu a slitin hořčíku.
K dosažení ještě větší univerzálnosti je svařovací proud upravován dalšími speciálními funkcemi.
Průmyslové zdroje Selco jsou vybaveny čelními ovládacími panely pro nastavení svářecích parametrů a funkcí umožňující přizpůsobení všem typům užití a postupů svařování (stálý proud, středofrekvenční pulsní proud, 2/4 takt , dvě úrovně proudu, náběh a doběh proudu, předfuk a dofuk plynu atd.).
 
Střídavý proud (AC) nachází uplatnění zejména při sváření hliníku a hliníkových slitin. Má běžně průběh sinusové vlny, kde kladná polovina proráží oxidační vrstvu kysličníku hlinitého a záporná polovina provede vlastní průvar. V období několika let firma Selco vyvinula řadu zařízení speciálně určených pro sváření na střídavý proud. Hlavní inovace modelů na střídavý/stejnosměrný proud se týkají časového průběhu vlny a zvláštních funkcí, které činí proces svařování hliníku a hliníkových slitin dokonalejším a jednodušším.
 
Všechny generátory Selco typu AC/DC ( střídavý/stejnosměrný proud ) využívají střídavý proud obdélníkového průběhu dosahující čistších svarů. Redukují také čistící proud ve prospěch svařovacího proudu. Zatímco běžné generátory používají 50% proudu k čištění a 50% na svařování, u generátorů Selco je tento proudový poměr 35% - 65%. K nastavení tohoto poměru slouží též funkce ROVNOVÁHA (Balance). Obdélníkový průběh proudu u zařízení Selco způsobuje menší teplotní namáhání elektrody a hořáku a poskytuje vyšší svařovací rychlost .
Funkce FUZZY LOGIC vyvinutá u generátorů Selco AC/DC optimalizuje obloukové tavení. Po nastavení průměru elektrody tato funkce zajistí odpovídající velikost proudu nutného k  hoření oblouku na základě předcházejících svářecích operací. Tím se zamezí přehřátí spoje, vzniku wolframových vměstků a nestabilitě oblouku. Proces svařování je dále zdokonalen funkcí nastavení kmitočtu střídavého proudu, kterým zvyšujeme nebo snižujeme intenzitu oblouku v souladu s měnícími se podmínkami svařování.
 
Firma Selco nabízí kompletní řadu napájecích zdrojů od 160 do 500 ampér , která uspokojí všechny nároky na sváření s netavitelnými wolframovými elektrodami (TIG) a obalenými elektrodami (MMA). V závislosti na typu užití se zatěžovatel generátorů Selco pohybuje mezi 35% až 60%, při okolní teplotě 40°C.
 
Pokrokové technologie výkonového stupně (patentovaná Selco resonanční technologie) používá výhradně nejmodernější a nejspolehlivější komponenty (mikroprocesory, IGBT a SMD součásti). Nejnovější řady zdrojů Selco používají DSP (plně digitální) řízení celého procesy s velmi rychlými snímacími cykly pro kontrolu a řízení.  Výsledkem zvláštní péče věnované fázi navrhování a výroby je docílení nižší hmotnosti a zmenšení celkových rozměrů při současném zvýšení spolehlivosti a výkonu na úroveň, která řadí tyto zdroje na špičku ve své třídě.
Navržené a aplikované zkušební metody jsou zárukou optimálního fungování zařízení ve všech podmínkách a prostředích.
 
Produkty Selco odpovídají zcela celoevropskému standardu EN60974 (ekvivalent mezinárodní normy IEC974-1) upravující bezpečnost práce při elektrickém sváření, a upřesňujícímu již v této normě zahrnutým konstrukčním  standardům a standardům slučitelnosti zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii. Přísným dodržováním těchto norem splňuje svařovací technika Selco nařízení Evropského Společenství při současném zajištění maximální bezpečnosti svářečů během jejího užívání . 
 
Zdroje Selco jsou nyní rozděleny na dvě produktové řady a to Genesis a Quasar. Řada Genesis je plně vybavena všemi dostupnými funkcemi a technologiemi. Je určena pro všechna použití a prostředí. Nové řady zdrojů Genesis navíc úplný soulad  s normou EN61000-3-12 a je konstruována na nové Selco platformě Selco green@wave. Řada Quasar je cíleně určena pro výrobní sektor s omezenými funkcemi  a zjednodušeným provedením. 

 

Více informací:
TIG DC TIG AC/DC